Nahajate se v: Domov arrow Zgodovina
Zgodovina Natisni E-mail

Notografija v pomenu prepisovanja in tiskanja glasbenih zapisov je po drugi svetovni vojni v Sloveniji skoraj ugasnila, ker je nedemokratièni re¾im strogo omejil ter posebej nadzoroval vsakršno tiskanje in razmno¾evanje. Organisti, zborovodje in skladatelji so si pomagali, kot so vedeli in znali. Nastajali so izdelki v ciklostilni tehniki, nekaj veè pa v šapirografski, najveè za potrebe petja na cerkvenih korih. Na prste ene roke bi bilo mogoèe prešteti sreène¾e, ki so lahko zapisovali in tiskali v litografski tehniki. Ko se je pojavila moderna pisarniška offset tehnologija, je Andrej Lenarèiè, poznejši ustanovitelj podjetja Accordia, izkoristil ugodne okolišèine in na skrivaj, ilegalno, zaèel uporabljati offset matrice, na katere je zapisoval notni material za cerkveno rabo, in s pomoèjo dobrih ljudi uredil tiskanje na Xerox strojih veèje dr¾avne ustanove v Ljubljani. Na ta naèin so glasbeni arhivi na slovenskih korih prviè po vojni pridobili znatno število za vsakdanjo rabo potrebnih skladb, korektno tiskanih, èetudi še vedno spisanih roèno. Nekatere primere iz tistih èasov si lahko ogledate tukaj.

Na zaèetku sedemdesetih let so se razmere za tisk in razmno¾evanje precej sprostile, pojavila pa se je tudi nova, letraset tehnologija priprave notnih rokopisov za tisk. Tako pripravljen material, natisnjen v offset tehniki, pa je ¾e imel vse znaèilnosti nekdaj tudi v naših krajih obièajnega, profesionalnega notnega tiska.

Delavnica, predhodnica podjetja Accordia, je prva v Sloveniji uporabljala letraset tehniko za pripravo filmov in matric. Kakovost izdelkov je bila tolikšna, da so bile njene storitve iskane tudi pri znanih tujih zalo¾niških hišah. V domovini spada med veèje podvige notografska priprava velike ljudske pesmarice »Cerkvene ljudske pesmi« leta 1978. Sledile so obse¾ne zbirke za priznane domaèe zalo¾be in ustanove. Nastale se tudi številne reprezentativne izdaje v okviru Slovenske akademije znanosti in umetnosti in Društva slovenskih skladateljev.

Leta 1990, slabo leto pred osamosvojitvijo Slovenije in sprostitvijo gospodarskih dejavnosti, je iz delavnice nastalo podjetje Accordia. Z ustanovitvijo podjetja sovpada tudi prodor raèunalniške tehnologije, ki jo je Accordia nemudoma osvojila in prva zaèela uporabljati kot edini naèin priprave notnega materiala za tisk. Vrhunska kakovost ostaja še danes vodilo pri notografiji vseh vrst notnih zapisov, od najpreprostejših do najzahtevnejših.

AccordiA d.o.o.